ཁ་སྟོད་རྒེད་འོག་འདི་ དགའ་ས་རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་འོག་ ༤ འི་གྲལ་ལས་ རྒེད་འོག་ཆུང་ཤོས་ཅིག་ཨིན
ལུང་ན་ནག་རྒེད་འོག་འདི་ དགའ་ས་རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་འོག་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན
ལ་ཡག་རྒེད་འོག་འདི་ དགའ་ས་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ནུབ་བྱང་ཁ་ཐུག་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁ་སྨད་རྒེད་འོག།